مهریه

ضرورت وضع قوانین جدید در مورد مهریه

به دلیل اینکه به مرور زمان، تعیین مهریه های بالایی که مردان توانایی پرداخت آن را نداشتند، رواج پیدا کرد و این مسئله موجب شد تا مردان زیادی به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه روانه زندان شوند، قانونگذار برای کنترل وضعیت میزان مهریه اقدام به تصویب قوانینی مانند قانون مهریه ۱۱۰ سکه نمود تا ناظر بر میزان مهریه باشند.

قانون ناظر بر مهریه ۱۱۰ سکه ای چیست؟ 

در طول زمان تدوین قانون حمایت از خانواده جدید، پیشنهادات زیادی از قبیل محدود کردن میزان مهریه، خروج آن از مشمولیت ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حتی گرفتن مالیات های تصاعدی از مهریه های بالا، طرح شدند اما در نهایت، در سال ۱۳۹۱ که قانون حمایت از خانواده جدید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد،

ادامه مطلب/کلیک نمایید....

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده  نیز به عنوان قانون ناظر بر مهریه یا قانون مهریه ۱۱۰ سکه این چنین تدوین شد که حد خاصی برای حمایت قانونی از مهریه مشخص شود. براساس این ماده زمانی که مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا ارزش معادل آن را داشته باشد، وصول این مقدار مهریه تحت حمایت قانونی قرار می گیرد و  بنابراین مشمول ماده ۲ نحوه ی اجرای محکومیت های مالی می شود. در صورتی که میزان مهریه از این مقدار بیشتر باشد، برای مطالبه مازاد آن، ملاک پرداخت توانایی مالی مرد خواهد بود. رعایت مقررات مربوط به محاسبه ی مهریه به نرخ روز نیز همچنان الزامی دانسته شده است.

حالت های قابل پیش بینی در مورد مهریه

با توجه به قانون مهریه ۱۱۰ سکه ای، برای پرداخت مهریه سه حالت قابل پیش بینی است:

حالت اول:

در صورتی که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا معادل  کمتر از این مقدار سکه باشد، دادگاه فرض را بر توانایی مالی مرد گذاشته و نیازی نیز که زن توانایی مالی مرد را برای دادگاه اثبات کند و بنابراین  مرد باید تمامی مهریه را پرداخت کند و چنانچه مهریه را نپردازد، برابر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با او برخورد می شود.

حالت دوم: 

در صورتی که مهریه دقیقا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن باشد، در اینجا نیز مانند حالت اول مرد ملزم به پرداخت تمام مهریه است و چنانچه مهریه را پرداخت نکند، برابر ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی با او برخورد می شود.

حالت سوم:

در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد و یا معادل آن از این میزان سکه بیشتر باشد، برای ۱۱۰ سکه از ان همانند موارد الف و ب اقدام می شود ولی برای پرداخت آنچه که از ۱۱۰ سکه مازاد باشد، ابتدا دادگاه توانایی مالی مرد را بررسی می کند و  فقط در صورتی که مرد توانایی داشته باشد ، ملزم به پرداخت مازاد مهریه خواهد بود.

منبع:مشاوره حقوقی میلاد باقری www.Milad-Bagheri.ir